Poštovani, molio bih vas za mišljenje u vezi mog problema. Naime, sa Jotel d.o.o. iz Niša, sklopio sam korisnički ugovor o pružanju usluga kablovske televizije i interneta 08.10.2012. godine na 24 meseca. Od tada pa do današnjeg dana nisu izvršili priključenje na njihov KDS sistem. U tom periodu, od više od godinu dana, više puta sam im se obraćao što preko telefona što preko e-mail poruka sa molbom da izvrše priključenje jel su po ugovoru dužni da po potpisivanju ugovora izvrše priključenje najkasnije u roku od 60 dana. Sve vreme sam dobijao uverenja da će to biti rešeno do kraja te radne nedelje i tako u nedogled… Pošto sam već izgubio živce i svega mi je dosta, molim vas da me posavetujete koje korake da preduzmem da ostvarim svoja prava koja proističu iz pomenutog ugovora. Ja bih tužio zbog nepoštovanja ugovora, ali su troškovi preveliki za moj budžet, pa me zanima da li ja kao fizičko lice mogu da podnesem tužbeni zahtev Osnovnom sudu u Nišu i ako je moguće da me navedete na zakon i članove zakona ili formu po kojoj bi trebalo da podnesem taj zahtev. Unapred zahvalan.

Poštovani,

Vaše pitanje reguliše Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije (“Službeni list Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija”, broj 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Službeni list Savezne Republike Jugoslavije”, broj 31/93 i “Službeni list Državne zajednice Srbije i Crne Gore”, broj 1/2003 – Ustavna povelja).

Naime, Vi ste zaključili ugovor, koji druga strana nije ispoštovala. Pošto je u ovom ugovoru, ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora, samim neispunjenjem obaveze u roku, ugovor se automatski raskida po zakonu (član 125. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima).

Ipak, usled toga što ste Vi, više puta, tražili ispunjenje ugovora, ugovor nije raskinut (član 125. stav 2.), ali pošto ispunjenje niste dobili u razumnom roku, možete, saglasno članu 125. stav 3. izjaviti da raskidate ugovor. Član 130. Zakona o obligacionim odnosima propisuje da izjavu morate bez odlaganja saopštiti dužniku.

U slučaju da ste pretrpeli eventualnu štetu, bilo materijalnu, bilo nematerijalnu, imate pravo na naknadu shodno članu 124. Zakona o obligacionim odnosima. To pravo možete ostvariti tužbenim zahtevom pred sudom, u Vašem slučaju je to Osnovni sud u Nišu.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)