Ja sam u četvrtom mesecu trudnoće. Čovek koji je otac deteta je preminuo od srčanog udara pre 15 dana. On je bio oženjen, ima ženu i dete, i iako mi je rekao da jeste, zapravo nije ni pokrenuo za života brakorazvodnu parnicu. Njegova supruga zna da ja postojim ali ne zna da sam u drugom stanju. Moja želja je da dete nosi prezime oca. Kakve su moje mogućnosti uopšte. Obaveštena sam preko kuma, koji je znao za našu vezu i trudnoću, i koji je u kontaktu sa suprugom da je pokrenuta ostavinska rasprava. Da li ja treba da se pojavim na tom ročištu i kažem da očekujem naše dete. Kakva su moja prava uopšte i šta da radim? Hvala unapred i nemojte me osudjivati.

Poštovana,

u skladu sa članom 345 Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2005) prezime deteta odredjuju roditelji prema prezimenu jednog ili oba roditelja. Dete može nosi prezime preminulog u skladu sa članom 349 stav 1 tačka 1 Porodičnog zakona ukoliko dodje do utvrdjivanja očinstva. Do utvrdjivanja očinstva kako bi mogli ostvariti svoje pravo može se postići na dva načina: jedan je priznanje od strane oca i drugi sudskom odlukom.  Ako očinstvo nije utvrdjeno priznanjem, može biti utvrdjeno pravosnažnom sudskom presudom. Pravo na utvrdjivanje očinstva imaju: dete, majka i muškarac koji tvrdi da je otac deteta u skladu sa članom 55 Porodičnog zakona. Što se tiče nasledjivanja i vaših prava, Vi imate pravo kao zakonski zastupnik svog deteta to su njegova prava. Da bi vaše dete moglo da nasledjuje prvo morate dokazati da je preminuli otac deteta, to možete utvditi u sudskom postupku podizanjem tužbe za utvrdjivanje očinstva u skladu sa članom 251 Porodičnog zakona u roku od godinu dana od dana saznanja da muškarac kojeg smatra ocem deteta nije priznao očinstvo, ili u roku od 10 godina od dana rodjenja deteta. Zatim vaše dete je izjednačeno u nasledjivanju sa bračnom decom ostavioca. Što se tiče samog nasledjivanja u skladu sa članom 3 Zakona o nasledjivanju (“Sl. glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003-odluka USRS) naslediti može samo onaj ko je živ u trenutku ostaviočeve smrti, zatim naslediti može i dete već začeto u trenutku ostaviočeve smrti ako se rodi živo. Možete otići na ročište i postaviti prethodno pitanje što zapravo označava da sudija ne može doneti odluku pre nego što se ne reši o nekom pravu ili pravnom odnosu a to tom pitanju još nije doneo odluku sud ili drugi nadležni organ. Što zapravo znači da se ne može doneti odluka o nasledstvu pre nego što se donese odluka o utvrdjivanju očinstva. Tako da ravnopravno možete učestvovati kao zakonski zastupnik svog deteta dok se ne rodi u ostavinskom postupku.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)