Intresuje me kako bih mogao pokloniti imovinu deci, da se prepise na njih, ali uz uslov da me izdržavaju i vode računa o meni dok sam živ i da tu imovinu ne mogu otuđiti bez moje saglasnosti, a u slučaju da ne budem zadovoljan sa njihovom brigom o meni i izdržavanjem da li mogu poništiti taj ugovor i vratiti imovinu u moje vlasnistvo? Hvala.

Poštovani,

Vaša deca i Vi možete sklopiti ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i u njemu uneti odredbu kojom zadržavate pravo uživanja na ustupljenim dobrima, ugovarate rentu, doživotno izdržavanje ili neku drugu naknadu (član 188. stav 1. Zakona o nasleđivanju, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 46/95 i 101/2003). Ukoliko ugovorite pravo doživotnog uživanja i isto upišete u teretni list nepokretnosti koje čine vašu imovinu, ono prati nepokretnost pa i u slučaju da Vaša deca otuđe imovinu to neće uticati na vaše pravo koje će svako treće lice ili budući sticalac morati da poštuje.

Ugovor možete opozvati ukoliko Vaši potomci pokažu grubu neblagodarnost ili ne ispunjavaju obaveze koje su ustanovljene ugovorom i oni će biti dužni da vrate primljeno (član 192. stavovi 1. i 2. Zakona o nasleđivanju).

 

Da bi ovaj ugovor bio važeći potrebno je da ga sastavite u pismenom obliku te da bude overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i upozori Vas na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u Vašu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)