Interesuje me kazna za član 332 stav 1 tacka 8? Pozdrav

Poštovani,

prema članu 332 stav 1 tačka 8 prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (‘’Sl. glasnik RS’’, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013-odluka US) naznačeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniti za prekršaj lice koje postupi suprotno sledećim odredbama ovog zakona: suprotno članu 43 stav 1 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – na putu u naselju, vozač ne sme vozilom da se kreće brzinom većom od 50 km/h, odnosno brzinom koja je veća od dozvoljene brzine koja je naznačena na saobraćajnom znaku za celo naselje ili njegov deo. Ili ukoliko postupi suprotno članu 45 stav 1 tačka 1, 2 i 3  brzina kretanja vozila na putevima prema vrsti vozila ograničava se na:

Tačka 1) 80 km/h – za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7. 500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h;

tačka 2) zatim 80 km/h – za motorna vozila koja vuku priključno vozilo za stanovanje (karavan);

tačka 3) 70 km/h – za autobuse kada se vrši organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90 km/h. Što znači da ukoliko se prekrši neka od navedenih članova, stavova ili tačaka lice će biti kažnjeno novčanom kaznom prema stavu 332 stav 1 tačka 8 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima novčanom kaznom u iznosu od 6. 000 do 20. 000 dinara.

Shodno članu 335 stav 1 tačka 9 a u vezi sa članom 43 stav1. i članu 45 stav1. tačka 1) 2) i 3) – izriču se i 4 kaznena poena vozač koji se kreće u naselju brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene. Kao i 335 stav 1 tačka 10 a u vezi sa članom 43 stav1. i članu 45 stav1. tačka 1) 2) i 3) – 7 kaznenih poena se izriče onom vozaču koji se kreće u naselju brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene.

Takodje i u skladu sa članom 338 stav 1 tačka 5 a u vezi sa pomenutim planovima gore izriče se mera zabrane upravljanja motornim vozilom i to u trajanju od najmanje 30 dana ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 21 km/h do 50 km/h veća od dozvoljene. Isto prema članu 338 stav 1 tačka 6 a u vezi sa već pomenutim članovima gore izriče se zabrana mera upravljanja motornim vozilom i to u trajanju od najmanje četiri meseca ukoliko se u naselju kreće brzinom koja je od 51 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)