Interesuje me, da li se računi za vodu moraju platiti zadnjih par godina ili sam samo u obavezi da platim zadnjih godinu dana i da li se kamata tada otpisuje?

Poštovana,

Polazeći od navedenih podataka u pitanju, treba da znate da Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) u članu 378 predvidja jednogodišnji rok zastarelosti, izmedju ostalog, I na potraživanja naknade za isporučenu vodu. U slučaju da nije došlo do prekida zastarelosti podnošenja tužbe ili preduzimanja bilo koje radnje od strane poverioca protiv dužnika, odnosno Vas, pred sudom ili drugim državnim organom, u cilju utvrdjivanja, obezbedjenja ili ostvarenja potraživanja ili Vašim priznanjem duga, Vi se možete pozvati na zastarelost.

Čak i ako Ste utuženi za dug po osnovu isporučene vode, s obzirom da se iz pitanja vidi da je reč o višegodišnjim neizmirenim obavezama, moguće je da su neka dugovanja zastarela, ako je protekao potreban vremenski period.

Drugi deo Vašeg pitanja se odnosi na kamatu koja je sporedno potraživanje i zavisna je od glavnog potraživanja, odnosno duga za isporučenu vodu. Kad zastari glavno potraživanje, zastarela su i sporedna potraživanja, kao što su potraživanja kamata, plodova, troškova, ugovorne kazne, a prema članu 369 ZOO.

Ono što treba da znate jeste da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već se sami morate pozvati na istu, tako što ćete uložiti prigovor zastarelosti potraživanja.

Na zastarelost se možete pozvati i u izvršnom postupku ulaganjem prigovora na rešenje o izvršenju. Ukoliko dobijete rešenje o izvršenju, imate rok od 5 dana od dana prijema rešenja da uložite prigovor pred sudom. Ovaj rok je strog, jer nije dozvoljena revizija i ponavljanje postupka.morate pozvati na nju, odnosno uložite prigovor zastarelosti potraživanja.

Sve navedeno govori u prilog tome, zavisno od tužbi i prekida zastarelosti, da ćete biti u obavezi da platite dugovanja za poslednjih godinu dana, sa kamatama za dati period.

 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)