Dobar dan, molio bih Vas da mi odgovorite na sledeće pitanje: xxxx godine sam osuđen na osam meseci zatvora, a xxxx godine sam izdržao kaznu, u pitanju je teška krađa, zanima me da li to moze da se izbriše iz policijske evidencije, i da li nakon brisanja, a prilikom izdavanja uverenja piše da je brisano neko krivično delo?

Poštovani, članom 5. Stav 1. KRIVIČNI ZAKONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) predviđeno je da se  na  učinioca  krivičnog  dela  primenjuje  zakon  koji  je  važio  u vreme izvršenja krivičnog dela,  što bi u Vašem slučaju bio Krivični zakon Savezne Republike Jugoslavije (“Službeni list SFRJ”, br.44/76- 1329, 36/77- 1478, 34/84- 895, 37/84-933, 74/87- 1743, 57/89- 1441, 3/90-63, 38/90-1217, 45/90-1340, 54/90-1773 i “Službeni list SRJ”, br. 35/92- 651, 37/93-816, 24/94-273, 61/01od 09.11), koji uopšte ne predviđa institut rehabilitacije, ali takođe ovim istim članom 5. KRIVIČNI ZAKONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013)  pod stavom 2. je predviđeno da,   ako  je  posle  izvršenja  krivičnog  dela  izmenjen  zakon, jednom ili više puta, primeniće se zakon koji je najblaži za učinioca, što bi u Vašem slučaju bio KRIVIČNI ZAKONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koji predviđa institut rehabilitacije.

Postoje dve vrste rehabilitacije: zakonska (koja nastupa na osnovu samog zakona ako je u pitanju kazna zatvora do 3 godine) i sudska do koje dolazi odlukom suda po molbi osuđenog lica.

Pošto, ispunjavate uslove za zakonsku rehabilitaciju, pogledaćemo uslove za njeno nastupanje. Zakonska rehabilitacija je propisana članom Član 98. KRIVIČNI ZAKONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) gde se pod stavom 1. Kaže da se može dati samo licima koja pre izvršenja tog dela na koje su osuđeni nisu bili osuđivani ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim.

Takođe nam je bitan stav 2. ovog istog člana, tačka 4, koji kaže da  zakonska rehabilitacija nastaje, ako lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo. Dakle, ukoliko pre tog vašeg prvog krivičnog dela niste bili osuđeni, a isto u roku od 5godina od izvršenja tog dela niste osuđeni, onda imate pravo na zakonsku rehabilitaciju.

KRIVIČNI ZAKONIK (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) Članom 102. pod stavom 6. predviđa da se podaci o brisanoj osudi ne mogu se nikom dati.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)