Da li za delo nasilničko ponašanje član 344 stav 2 Krivičnog zakonika postoji uslovna kazna?

Poštovani,

Uslovi za izricanje uslovne osude, prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013), su:

  1. Uslovna osuda se može izreći kad je učiniocu utvrđena kazna zatvora u trajanju manjem od dve godine.
  2. Za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna ne može se izreći uslovna osuda.
  3. Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od pet godina od pravnosnažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora za umišljajno krivično delo.
  4. Pri odlučivanju da li će izreći uslovnu osudu sud će, vodeći računa o svrsi uslovne osude, posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenog krivičnog dela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno.
  5. Ako je učiniocu utvrđena i kazna zatvora i novčana kazna, uslovna osuda može se izreći samo za kaznu zatvora.

 

Za krivično delo iz člana 344 stav 2 predviđena je kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina. Ovo znači da postoji mogućnost za izricanje uslovne osude, ali samo ukoliko sud u konkretnom slučaju izrekne kaznu manju od 2 godine.  Pored vremenskog trajanja kazne sud uzima u obzir i druge okolnosti ( gore navedene pod stavom 4).

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)