Da li je moguće u krivičnom postupku koristiti snimljeno audio priznanje? Okrivljeni je obavešten da je snimljen kada sam isključila snimanje. Nije ga bilo briga. U pitanju je prevara i zloupotreba poverenja sa materijalnom koristi. Hvala.

Poštovana,

U smisli člana 143. Krivičnog zakonika (“Sl.Glasnik RS”, br.85/2005, 88/2005- ispr., 107/2005- ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) radnja koju ste preduzeli mogla bi se podvesti pod radnju krivičnog dela neovlašćenog prisluškivanja i snimanja. Radnja ovog krivičnog dela se izvršava kada neko lice neovlašćeno snima ili prisluškuje neko drugo lice posebnim uređajima koji su podobni da tu radnju izvrše. Da bi se to izbeglo potrebna Vam je saglasnost snimanog pre početka snimanja ili na samom početku. To što ste ga upoznali da ste ga snimili nakon završetka snimanja, nije relevantno.

Takođe, po članu 16. Zakona o krivičnom postupku (“Sl.Glasnik RS” br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013) sud će uzeti u razmatranje samo one dokaze koji su u skladu sa “Ustavom, ovim zakonikom, drugim zakonom ili opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima, osim u postupku koji se vodi zbog pribavljanja takvih dokaza.”.

Prema tome, niste u mogućnosti da koristite spomenuto audio priznanje.

 

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)