Bliski rođak me je opljačkao tako što je provalio u kuću i ukrao 3000 evra. Izvršena je kompletna istraga, gde je on priznao krivično delo i sumu koju je odneo. Interesuje me dalji postupak, ako ja ne podignem optužnicu, kakva je šansa da se presudi vezano za povrat novca. On ima samo kuću koja je pod tabulacijom banke za kredit koji je podigao. Može li sud doneti rešenje o prinudnoj naplati, a da se ne podiže privatna tužba. Mogu li bez advokata pokrenuti postupak, pošto je situacija dokazana? Unapred hvala.

Poštovani,

Optužnicu podiže javni tužilac kada postoji osnovana sumnja da je krivično delo učinjeno od strane određenog lica, u roku od 15 dana od završetka istrage (član 331. Zakonika o krivičnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013). Ukoliko javni tužilac odustane od optužbe, sud će Vas obavestiti o tome i tada se Vi možete izjasniti da preuzimate gonjenje i zastupate optužbu. Imate pravo, ali ne i obavezu da angažujete punomoćnika iz reda advokata.

S obzirom da ste naveli da se radi o bliskom rođaku i da je on priznao krivično delo, možda je moguće da se primeni institut sporazuma o priznanju krivičnog dela. Uslovi zaključenja tog sporazuma su regulisani u članu 313. Zakonika o krivičnom postupku. Zaključuju ga javni tužilac i okrivljeni u periodu od donošenja naredbe o sprovođenju istrage pa do izjašnjenja optuženog o optužbi na glavnom pretresu.

 Sporazum o priznanju krivičnog dela sadrži:

1. opis krivičnog dela,

2. priznanje okrivljenog da je učinio krivično delo,

3. sporazum o vrsti, meri ili rasponu kazne ili druge krivične sankcije,

4. sporazum o troškovima krivičnog postupka, o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim delom i o imovinskopravnom zahtevu, ukoliko je podnet,

5. izjavu o odricanju stranaka i branioca od prava na žalbu protiv odluke kojom je sud u potpunosti prihvatio sporazum i

6. potpis stranaka i branioca

(član 314. Zakona o krivičnom postupku).

Dakle, ovo je pismena saglasnost volja javnog tužioca i okrivljenog kojim okrivljeni svesno i dobrovoljno priznaje krivicu za krivično delo i sa javnim tužiocem se saglašava o vrsti i visini kazne, o odustajanju javnog tužioca od krivičnog gonjenja i o troškovima krivičnog postupka. Ukoliko je moguće ostvariti ovu saglasnost  olakšaće Vam i ubrzati postupak, uz smanjenje troškova, vremena i formalnosti.

Što se tiče samog izvršenja presude, tj. ukoliko bude moralo da dođe do prinudnog ostvarivanja potraživanja, postoje određena sredstva izvršenja, koja su propisana članom 42. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 125/2004). To su: prodaja pokretnih stvari, prodaja nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju pokretnih stvari ili nepokretnosti, unovčenje drugih imovinskih prava, prenos sredstava koja se vode na računu kod banke, prodaja akcija i prodaja udela u privrednim subjektima.

 

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)