Želela bih da promenim svoje prezime. Udata sam, ali želim da “vratim” svoje devojačko prezime koje je promenjeno prilikom sklapanja braka. Da li ta mogućnost postoji iako nije u pitaju razvod braka (u braku ostajem) pa bih Vas molila da mi kažete šta od dokumenata treba da spremim i kome direktno treba da se obratim. Rođena sam u Beogradu i živim na teritoriji opštine Vračar, nisam krivično osuđivana niti se protiv mene vodi bilo kakav sudski postupak. Hvala unapred.

Poštovana, članom 346 stav 1. Porodičnog  zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2005 i 72/2011) propisano je da svako lice koje je navršilo petnaestu godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje ima pravo na promenu ličnog imena (imena i/ili prezimena), dok je članom 347 istog Zakona određeno koja lica ovo pravo nemaju. To znači da možete promeniti prezime u devojačko, bez obzira što nameravate da ostanete u braku, dok god ne postoji neka od smetnji navedenih u pomenutom članu 347 Porodičnog zakona.

Promena se vrši podnošenjem zahteva za promenu ličnog imena opštinskoj upravi na čijoj teritoriji imate prebivalište odn. boravište (član 350 stav 1 Porodičnog zakona), u ovom slučaju Opštinskoj upravi Vračar koja se nalazi u Njegoševoj ulici br. 77. Dokumentacija koja Vam je potrebna je:

–          dva obrasca (zahtev za promenu ličnog imena i izjava za promenu ličnog imena) koje ćete dobiti i popuniti na odgovarajućem šalteru opštinske uprave na kom budete podnosili zahtev;

–          izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih;

–          uverenje o državljanstvu;

–          fotokopija važeće lične karte;

–          uverenje o izmirenom godišnjem porezu, koje izdaje Uprava javnih prihoda (u ovom slučaju odeljenje Vračar, koje se takođe nalazi u Njegoševoj ulici br. 77)

–          uverenje suda da protiv Vas nije podignuta optužnica, koje izdaje nadležan osnovni sud (u ovom slučaju to je Prvi osnovni sud u Beogradu koji se nalazi u Savskoj ulici br. 17a) i

–          dokaz o plaćenoj taksi (informacije o iznosu takse i broju računa na koji je možete uplatiti možete dobiti takođe na šalteru na kom budete podnosili zahtev).

Ukoliko Vam zahtev bude prihvaćen, opštinska uprava će obavestiti nadležnog matičara koji će izvršiti promenu u matičnoj knjizi rođenih i matičnoj knjizi venčanih, kao i organ koji vodi evidenciju prebivališta (član 350 stav 2. Porodičnog zakona). A, ukoliko Vam zahtev bude odbijen, imaćete pravo na žalbu (član 350 stav 3. Porodičnog zakona), što će Vam i pisati detaljnije u pouci o pravnom leku na dnu rešenja koje budete dobili.

 

E-klinika Pravnog Fakulteta