U braku sam sa stranim državljaninom sa kojim nemam kontakt od decembra meseca 2010.god. Da li mogu u njegovom odsustvu da se razvedem? Brak postoji samo formalno, meni i deci je počeo da predstavlja smetnju u završavanju pravnih poslova vezano za decu, ne mogu da overim deci zdravstvene knjižice jer mi traže dokaze o njemu i zašto ih on kao otac ne osigurava, itd. Ja sam nezaposlena, sin je student ima XX godina, kći je X razred osnovne škole, ima X godina. Da li mogu da dođem kod vas da mi napišete zahtev za razvod braka? Molim vas, uputite me šta mi je činiti da ovo okončam. Unapred hvala.

Poštovana,

Polazeći od prve okolnosti koju ste naveli da je Vaš suprug strani državljanin, Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih država (u daljem tekstu ZMPP) (“Sl. list SFRJ”, br. 43/82 i 72/82 – ispr., “Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/2006 – dr. zakon) u čl. 61. st. 1. tačka 2. predviđa nadležnost našeg sudstva u slučaju kada je tužilac (u ovom slučaju Vi) državljanin Republike Srbije, odnosno kada ima naše državljanstvo. Tužbu za razvod braka možete podneti pred osnovnim sudom na čijem području imate prebivalište, odnosno boravište u trenutku podnošenja tužbe.

Nedostatak kontakta, kao ni odsutnost Vašeg supruga nisu smetnje za razvod braka, zato što će mu sud postaviti privremenog zastupnika po redosledu sa spiska advokata nadležne advokatske komore, imajući u vidu odredbe Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US) čl.81. st. 2. tačka 4. ako je prebivalište ili boravište, odnosno sedište tuženog nepoznato, a tuženi nema punomoćnika, a prema čl. 83. istog zakona, sud će objaviti oglas o postavljanju privremenog zastupnika u “Službenom glasniku Republike Srbije”, preko oglasne table suda i na internet stranici suda, a po potrebi i na drugi način.

Kada je tužba podneta i prihvaćena od strane suda, ostaje da se odredi po pravu koje države će se ocenjivati ispunjenost uslova za razvod braka. Predviđeno je da će razvod braka biti dozvoljen ukoliko se ispune uslovi koji predviđaju prava obe države čiji su supružnici državljani (čl. 35. st. 2. ZMPP). Međutim, ukoliko odredbe zakona države čiji je Vaš suprug državljanin iz nekog razloga ne bi dozvolile razvod braka, uslovi za razvod braka će se ceniti samo prema našem pravu budući da Zakon predviđa tu mogućnost za slučaj da je jedan od supružnika naš državljanin (čl. 35. st. 3. ZMPP).

Što se tiče uslova za razvod braka koje naše pravo traži, oni su bliže određeni Porodičnim zakonom (“Sl. Glasnik RS” br.18/2005 i 72/2011) Čl. 41. predviđa da svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika“.

Pravna pomoć koju organizacija „Pro Bono“ pruža građanima ograničava se na pružanje informacija, odgovora i pojašnjenja građanima koji pitanja postavljaju preko upitnika na veb stranici.

Vaš primerak tužbe za razvod braka možete preuzeti u produžetku odgovora.

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 

 

 

OSNOVNI SUD U _______________

 

Tužilac : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____

 

Tuženi/a : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____

 

Radi: razvoda braka

 

Vrednost spora: ___ dinara

 

TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA

 

Tužilac i tužena/i su zaključili brak dana _________ godine u ___________ pred matičarem opštine __.

 

Dokaz : Izvod iz matične knjige venčanih SO ___ br. ___ za ____ godinu.

 

Posle zaključenja braka i vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti potpuno različiti, da se u mišljenjima i stavovima razlikuju po svim pitanjima bračnog života, a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Bračni drugovi su imali svakodnevne razmirice i nesporazume koji su prerasli povremeno u teške sukobe i postali trajni te je zajednički život postao nemoguć i nepodnošljiv i pored pokušaja supružnika da usklade svoje odnose.

 

Zajednički život bračnih drugova je prestao dana ____________ godine kada je bračni drug ___ napustio stan u kome su do tada zajedno živeli .

 

Dokaz: Saslušanje stranaka.

 

Tužilac i tužena u braku imaju __ zajedničke dece i to sina __ rođenog i kćerku __ rođenu __ godine.

 

U toku trajanja bračne zajednice supružnicu su stekli zajedničku imovinu i to :

 

stan/kuću u __ u ul. __ br. __ površine __ strukture __ upisan/a u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,

parcelu u __ u ul. __ br. __ površine __ upisana u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,

_____________________

_____________________

Alternativa : Tužilac i tužena u braku nisu imali zajedničke dece niti su stekli ikakvu zajedničku imovinu.

 

Dokaz: saslušanje stranaka,

 

    – list nepokretnosti br. __ – u fotokopiji

 

   – __ (drugi dokazi) – u fotokopiji

 

 Obzirom da nisu uspeli da usklade svoje odnose bračni drugovi  definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu te tužilac predlaže da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:

 

P R E S U D U

 

1. Razvodi se brak tužilje/tuženog______ iz ______ i tuženog/tužene________ iz _______, zaključen dana ____ godine upisan u matičnu knjigu venčanih opštine ___ pod brojem ___ /20__, ,

 

2. Na osnovu člana 41. Porodičnog zakona a zajedničko maloletno dete stranaka _________________ rođen(a) ____________ godine poverava se tužilji kao majci na samostalno vršenje roditeljskog prava uz obavezu tuženog/tužene da na ime svog doprinosa za izdržavanje mal. deteta plaća mesečno ________% svojih redovnih mesečnih novčanih primanja i to počev od podnošenja tužbe pa ubuduće sve dok ta obaveza bude trajala.

 

3. Dospele iznose naime izdržavanja tuženi/tužena je dužan/dužna da plati odjednom u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, a naredne obaveze za svaki mesec unapred do petog u mesecu, pod pretnjom izvršenja.

 

4. Obavezuje se tuženi/tužena da tužiocu/tužilji plati troškove parničnog postupka prema odluci suda pod pretnjom prinudnog izvršenja.

 

 

 

U ____ dana ____ godine

 

Tužilac

 

______________________