Poštovani, moj suprug ima dva deteta iz prethodnog braka i plaća alimentaciju po 15% za svako dete. U međuvremenu smo se uzeli i dobili dva naša deteta. Da li postoji mogućnost da plaća alimentaciju manje od 15%? Hvala

Poštovana,

Pitanje izdržavanja uređeno je Porodičnim zakonom (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011), u daljem tekstu: PZ.

Član 164 PZ  predviđa da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Jednom utvrđena visina alimentacije, odnosno izdržavanja, može se promeniti samo novom sudskom odlukom. Stoga bi Vaš suprug trebalo da pokrene sudski postupak tužbom kojom bi tražio izmenu visine izdržavanja. Da bi mu sud usvojio tužbeni zahtev, mora da dokaže da su se promenile okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka (član 164 PZ). To bi značilo da treba da priloži dokaze da nije u mogućnosti da snosi svoje obaveze utvrđene u prethodnoj sudskoj odluci (da se ponovo oženio, da je dobio još dvoje dece, da želi da plaća izdržavanje, ali nije u mogućnosti i sl.). U ovakvim sudskim postupcima sud je dužan da, prilikom utvrđivanja mogućnosti lica koje je dužno da daje izdržavanje, uzme u obzir njegove prihode, imovinu, lične potrebe, obaveze da izdržava druga lica i sve ostale okolnosti koje su od značaja za određivanje izdržavanja (član 160, stav 3 PZ).

Naročito Vam skrećemo pažnju da zakon izričito navodi (član 162, stav 3 PZ) da ako je poverilac izdržavanja dete/deca, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete/decu kakav uživa roditelj – dužnik izdržavanja.

U svakom slučaju, ako bi sud smanjio visinu izdržavanja (koja sada iznosi 30% redovnih mesečnih novčanih primanja), to bi mogao da uradi tako da izdržavanje iznosi najmanje 15% mesečnih primanja, jer član 162 stav 2 PZ propisuje da ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. 

Takođe, sud će voditi računa i o minimalnoj sumi izdržavanja (član 160 stav 1 PZ) koju periodično propisuje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)