Poštovani, pažljivo sam pregledao vašu arhivu pitanja i odgovora, ali nisam našao sličnost mom problemu. Naime, sklopio sam brak 20XX. god. zbog papira u inostranstvu i nisam sa tom osobom nikada imao niti zajednički život, niti decu, niti imovinu. Već duže vreme živim u Srbiji, gde imam prebivalište od rođenja. Pre godinu dana kada sam izvadio izvod iz matične knjige rođenih vidim da je taj brak prijavljen u Srbiji od strane supruge (na papiru) sa kojom nemam nikakav kontakt. Ona je taj brak prijavila u Srbiji gde ima prebivalište (dvojno državljanstvo). Šta treba da uradim da bi se taj brak poništio ili prekinuo, jer želim da sklopim pravi/normalan brak sa devojkom? Unapred zahvalan

Poštovani,

S obzirom na sve informacije koje ste pružili u pitanju, a pre svega uzimajući u obzir činjenicu da za vreme Vašeg braka nije postojala zajednica života, sigurno možemo zaključiti da se radi
o situaciji kada se može zahtevati poništaj braka.
Prema članu 30. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2005 i 72/2011) brak može prestati smrću supružnika, poništenjem i razvodom, a u stavu 3 istog člana u Porodičnom zakonu navodi se da brak prestaje poništenjem ako je ništav ili rušljiv u skladu sa ovim zakonom.
U ovoj situaciji za Vas je bitno da ustanovimo činjenicu da je jedan od uslova za punovažni brak njegovo zaključenje u cilju zajednice života.
Kako očito toga nije bilo u ovoj situaciji dolazi do onoga što se u zakonu naziva poništenjem braka usled njegove ništavosti – Član 32 Porodičnog zakona

stav 1) Brak je ništav ako nije sklopljen radi ostvarivanja zajednice života supružnika.
 Na praktičnom planu to za Vas znači sledeće: 1. Lica koja mogu da podignu tužbu za poništaj braka su supružnici, lica sa pravnim interesom i javni tužilac. (član 212.PZ stav 1) i 2. Vaše pravo na poništenje braka je nezastarivo, što znači da ma koliko vremena protekne Vi možete zahtevati poništaj takvog braka.(član 212.stav 3)
Kako biste pokrenuli bračnu parnicu za poništaj braka neophodno je da podnesete tužbu za poništaj braka (član 210. PZ). Ovu tužbu podnosite mesno nadležnom Osnovnom sudu,
a mesto u kom sudu podnosite tužbu se po odredbama Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US) određuje na jedan od sledećih načina 1. Prema mestu prebivališta tuženog. 2. Prema poslednjem zajedničkom prebivalištu (što, s obzirom na ovu situaciju neće biti moguće) 3. Sud na čijem području tužilac ima prebivalište. (član 48 Zakona o parničnom postupku)

Dakle,tužbu za poništaj braka podnosite Osnovnom sudu mesno nadležnom ili prema prebivalištu žene sa kojom ste u braku, ili prema Vašem prebivalištu, u roku koji nije ograničen, s obzirom na to da brak nije sklopljen u cilju zajednice života, već radi pribavljanja papira u inostranstvu.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)