Imam dvoje dece, ćerku od 5 I po i sina od 4 godine. Razvedena sam od 2009. godine i imam problem sa bivšim mužem. Sve ove godine ne učestvuje u izdržavanju dece niti poštuje sudsku presudu. Ne održava lični kontakt sa decom. Potpisao je u Centru za socijalni rad da ne želi da vidja decu pre godinu I po i sad se pojavio i traži decu . Deca ne žele da idu kod njega, medjutim Centar insistira da moraju. On koristi svaku priliku da se dere na mene pri preuzimanju dece. Osuđivan je za nasilje i treba da ide na izdržavanje kazne zatvora, ima četiri presude pravosnažne za nasilje i dva postupka u toku. Imam veliki problem sa decom jer deca ne žele da idu, vrište i prave problem, gde on okrivljuje mene i moju porodicu za to ponašanje dece. Šta da radim?

Poštovana,

Za rešenje Vašeg problema postoji više opcija.
Možete pokrenuti postupak za prinudno izvršenje. Postupak pokrećete tako što nadležnom sudu podnosite pravnosnažnu izvršnu presudu u kojoj je utvrđena obaveza dužnika da izdržava decu, kao i predlog za izvršenje – dokument u kojem zahtevate da se dotična sudska presuda prinudno izvrši. Sud će tada da naredi da se dug naplati plenidbom i prodajom dužnikove imovine, odbijanjem iznosa izdržavanja od zarade koju mu poslodavac uplaćuje na tekući račun, ili na neki drugi način ( Zakon o izvšnom postupku “Službeni glasnik RS”, broj 125/2004.).

Možete da pokrenete i parnični postupak u kom ćete tražiti da Vam davalac izdržavanja isplati određenu novčanu sumu kao naknadu za štetu ako ste zbog neprimanja izdržavanja pretrpli neku materijalnu ili nematerijalnu štetu ( Zakon o parničnom postupku”Službeni glasnik RS”, br. 72/2011 , 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US)).

Imate mogućnost  da krivično gonite Vašeg bivšeg supruga, možete podneti krivičnu prijavu protiv Vašeg bivšeg supruga za krivično delo Nedavanje izdržavanja (član 195 Krivičnog zakonika Službeni glasnik 85/2005 ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012). Sud ga može kazniti novčanom kaznom, kaznom zatvora do 1 godine (ili do 3 godine ako su usled nedavanja izdržavanja nastupile teške posledice) ili uslovnom osudom uz obavezu da izmiri dospele obaveze i da redovno daje izdržavanje.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo može biti lišen prava na održavanje ličnih odnosa sa detetom i prava da odlučuje o pitanjima koja bitno utiču na život deteta (Porodični zakonon Republike Srbije ”Službeni glasnik Republike Srbije”, br.18/2005 i 72/2011 član 82.). Roditeljsko pravo izvedeno je iz dužnosti roditelja i postoji samo u meri koja je potrebna za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta. Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Staranje o detetu obuhvata: čuvanje, podizanje, vaspitavanje,obrazovanje, zastupanje, izdržavanje te upravljanje i raspolaganje imovinom deteta (Porodični zakon republike Srbije ”Službeni glasnik Republike Srbije”, br.18/2005 i 72/2011 član 67.)

Ukoliko verujete da postoji nasilje u porodici, a to je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu. Prema članu 197. Porodičnog zakona članom porodice se smatraju i bivši supružnici. Tada možete tražiti meru zaštite protiv člana potodice koji vrši nasilje, meru kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice, mera se odnosi na zabranu pristupa oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice. Mera može trajati najviše godinu dana ali se može produžavati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je bila određena (Porodični zakonom Republike Srbije ”Službeni glasnik Republike Srbije”, br.18/2005 i 72/2011 članovi 197, 198 I 199.).

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu