Podneo sam formalno predstavku Sudu za ljudska prava u Strazburu 12.aprila 2011. godine u skladu sa članom 34 Evropsle konvencije za zaštitu ljudski prava i osnovnih sloboda protiv Srbije, tačnije Ministarstvo odbrane Srbije, jer je Srbija pravni naslednik Jugoslavije, a Ministarstvo odbrane Srbije pravni naslednik JNA. Radi se o nesprovođenju presude Vrhovnog Vojnog Suda Jugoslavije u Beogradu donešenom u moju korist 2002 u decembru protiv VP 3001 Beograd. Sud za ljudska prava obavestio me je 12. jula iste godine da je moj predmet zapremljen i da mu je dodeljen br 41418/11, radi efikasnijeg komuniciranja dodeljen mi je i bar kod. Sud u Strazburu,5. oktobra me je ponovo obavestio da u slučaju da dođe do promene adrese prebivališta odmah obavesti Sud jer ako Sud odluči da se lično pojavim pred sudom moraju znati tačnu adresu stanovanja. Od 5. oktobra 2011. Nemam nikakve informacije od strane Suda pa Vas molim da mi pojasnite koliko dugo traje ovakva vrsta predmeta i čemu se mogu nadati?

Poštovani,

Sud prvo mora da razmotri da li je Vaša predstavka prihvatljiva. Ovo znači da slučaj mora ispuniti sve navedene uslove koji su predviđeni Konvencijom. Ako uslovi nisu ispunjeni, Vaša predstavka će biti odbijena. O pitanju prihvatljivosti odlučuje odbor od troje sudija jednoglasnom odlukom. Ako o prihvatljivosti ne odluči odbor ili ako nije saglasan, o prihvatljivosti i suštini pojedinačnih predstavki odlučuje veće od sedam sudija.

 

Sa povećanjem broja zemalja koje su ratifikovale Konvenciju, naročito od 1990. godine, kao i sa boljom informisanošću ljudi o njihovim pravima, broj predmeta se drastično uvećao. Pred Sudom se, 31. decembra 2006. godine, nalazilo skoro 90 000 predmeta. Samo u 2006. godini pristiglo je više od 50 000 novih predstavki.

 

Imajući u vidu trenutni obim posla i količinu pristiglih slučajeva, možda ćete čekati i do godinu dana pre nego što Sud počne prvu fazu razmatranja Vaše predstavke. Neke predstavke mogu biti smatrane hitnim i biti prioritetne, posebno ako je podnosilac predstavke fizički ugrožen.

 

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office