Po sudskom rešenju imam pravo na alimentaciju u iznosu od 40%. Alimentaciju mi isplaćuje u iznosu 40% od najniže plate, iako on sad radi u X gde je prijavljen na XXX evra. Šta treba da uradim da bih povećala iznos alimentacije? Imam dvoje dece.

Poštovana,

 

Porodični zakon Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) u članu 164 je utvrdio da se visina izdržavanja može smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka. Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja. Pri čemu mogućnosti dužnika zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja (član 160. Porodičnog zakona).

Takođe treba uzeti u obzir i član 162. Porodičnog zakona kojim je utvrđeno da:

(1) Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

(2) Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

(3) Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

 

Dakle ako su se promenile okolnosti koje su bile od značaja prilikom utvrđivanja visine izdržavanja možete tražiti u novom parničnom postupku da se iznos izdržavanja promeni i uskladi sa novonastalom situacijom. Podnećete tužbu radi izmene visine izdržavanja i navesti da su se desile promene povodom prihoda dužnika izdržavanja u odnosu na prvobitno donetu odluku kao i dokaze o tim promenama.

Što se tiče mesne nadležnosti suda primeniće se član 39. Zakona o parničnom postupku koji utvrđuje da je opšte mesno nadležan sud na čijem području tuženi ima prebivalište, ali da u suđenju u sporovima o zakonskom izdržavanju u slučaju da je poverilac izdržavanja podneo tužbu mesno nadležan je i sud na čijem području tužilac ima prebivalište – član 43. Zakona o parničnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 49/2013 – odluka US i 74/2013 – odluka US). Znači poverilac izdržavanja može da bira da li će podneti tužbu sudu u mestu prebivališta tuženog ili u svom mestu prebivališta.

 U nadi da smo Vam bili od pomoći srdačno Vas pozdravljamo.

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)