Živim sa čovekom koji je udovac i prima pokojne supruge invalidsku penziju tj. porodičnu. Da li gubi pravo na tu penziju u slučaju da se venčamo? Hvala unapred.

Poštovana,

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u članu 30 propisuje uslove pod kojima udovac može steći pravo na porodičnu penziju. Udovac stiče pravo na porodičnu penziju:

1) ako je do smrti bračnog druga, navršio 58 godina života; ili

2) ako je, do smrti bračnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog druga, postao potpuno nesposoban za rad; ili

3) ako je, posle smrti bračnog druga, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava po tom osnovu postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost.

Udovac koji u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog na način iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana navrši 58 godina života, trajno zadržava pravo na porodičnu penziju.

Dakle, činjenica da udovac sklapa novi brak u tom smislu je potpuno irelevantna što znači da neće izgubiti pravo na porodičnu penziju.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO