Suprug je u predlogu za sporazumni razvod braka stavio visinu alimentacije X dinara, kao i način uplate preko računa. Da li, ukoliko pokrenem tužbu za razvod, mogu da dobijem presudu da bude administrativna zabrana, i da se poveća alimentacija, s obzirom na to da njegova plata iznosi X dinara. Ukoliko se preselim u drugi grad da li ja moram da dovodim dete da je viđa ili postoji način i ukoliko postoji, kako se reguliše to da on mora da dolazi ukoliko hoće da je vidi.

Poštovana,

Prema čl. 164 Porodičnog zakona, visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

U skladu sa čl. 162, poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Naročito Vam skrećemo pažnju da zakon izričito navodi da ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja, te da obavezno navedete trenutno imovno stanje Vašeg bivšeg supruga (konkretne činjenice koje pokazuju da je njegov životni standard iznad životnog standarda Vašeg deteta).

Vi ste dužni da omogućite da Vaš suprug viđa Vaše dete i vrši svoje roditeljsko pravo.

Takođe imate mogućnost da sklopite sporazum o vršenju roditeljskog prava.

Prema čl. 76 i 78 Porodičnog zakona, sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno se saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta.

Sastavni deo sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava jeste i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta.

Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Sporazumom o samostalnom vršenju roditeljskog prava prenosi se vršenje roditeljskog prava na onog roditelja kome je dete povereno.

Roditelj koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji vrši roditeljsko pravo.

Pitanjima koja bitno utiču na život deteta, u smislu ovog zakona, smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Mladi Pro Bono