Poštovani, ponuđen mi je aneks ugovora kojim se upućujem u mesto rada udaljeno preko 60km od mesta stanovanja. Ako ne potpišem u roku od 8 dana, prete mi otkazom! Kako da ga potpišem, a da ne prihvatam uslove iz aneksa ugovora?

Poštovani,

Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

Vi, dakle, imate pravo da odbijete aneks ugovora u kome se navodi da ćete raditi na radnom mestu koje je udaljeno više od 60km od mesta u kome ste zaposleni, jer je za to potreban Vaš izričiti pristanak.

Mladi Pro Bono