Poštovani, u maju ove godine sam iskoristila pravo na 5 plaćenih dana jer mi je preminuo otac. Sada mi je preminula i majka. U firmi mi kažu da imam pravo na samo 2 dana sada. Da li je to istina? Hvala.

Poštovana,

Pravo zaposlenog na odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) Zakon o radu propisuje u članu 77 koji Vam prenosimo u celosti:

Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.

Vreme trajanja plaćenog odsustva iz stava 1. ovog člana utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu.

Pored prava na odsustvo iz stava 1. ovog člana zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo još:

1) pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice;

2) dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi.

Članovima uže porodice u smislu st. 1. i 3. ovog člana smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim.

Opštim aktom i ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na plaćeno odsustvo u trajanju dužem od pet radnih dana, u smislu st. 1. i 3. ovog člana.

Dakle, ako ste sa pokojnom majkom živeli u zajedničkom domaćinstvu imate pravo na pet plaćenih radnih dana odsustva.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO