Poštovani, interesuje me da li se plaća porez na poklon (u pitanju je nepokretnost – garsonjera) jednom od roditelja i ako se plaća koliki je?

Poštovani/a,

Shodno članu 19 Zakona o porezima na imovinu obveznici koji se, u odnosu na poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja (roditelji se nalaze u drugom naslednom redu), porez na poklon plaćaju po stopi od 1,5%. Izuzetak od ovog pravila je propisan u članu 21 stav 1. tačka 3 istog zakona u kome se kaže da porez na poklon neće platiti poklonoprimac drugog naslednog reda – na jedan na poklon primljeni stan, ako je sa poklonodavcem neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre prijema poklona.

Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu, a osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO