Kakva je kazna za neizdavanje fiskalnog racuna od strane vlasnika butika?

Poštovani,

 

U Zakonu o fiskalnim kasama, i članu 43. navedeno je da će se za navedene prekršaje, od kojih je u stavu 6. navedeno i ” svaki pojedinaĉni promet dobara na malo, odnosno promet usluga fiziĉkim licima ne

evidentira preko fiskalne kase, ili ne odštampa i izda kupcu dobara, odnosno korisniku usluga  fiskalni iseĉak fiskalne kase preko koje je evidentiran promet, bez obzira da li je kupac dobara, odnosno korisnik usluga to zahtevao ili ne”.Za navedene prekršaje kazniće se preduzetnik novĉanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

 

Vaš Mladi Pro Bono