Osuđivan sam na kaznu zatvora od 2 meseca, krađa. Koliko treba da prođe vremena da mi se ta kazna izbriše iz papira za nekažnjavanje? Unapred hvala.

Poštovani,

Prema čl. 97, Krivičnog zakonika,  rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija). Rehabilitacijom se ne dira u prava trećih lica koja se zasnivaju na osudi.

Zakonska rehabilitacija se daje samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim.

Ukoliko ispunjavate ovaj uslov, Vaš slučaj spada pod zakonsku rehabilitaciju i do nje će doći ukoliko u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učinite novo krivično delo (u skaldu sa čl. 98).

Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

Licu koje je više puta osuđivano sud može dati rehabilitaciju (sudska rehablitiacija) samo ako su ispunjeni gore navedeni uslovi ovog zakonika u pogledu svakog krivičnog dela za koje je osuđeno (u skladu sa čl. 100).

Sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela (u skladu sa čl. 99).

Sudska rehabilitacija ne može se dati ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

Mladi Pro Bono