Priveden sam sa 2 grama marihuane. Krivično delo član 246. stav 1. Dobio sam novčanu kaznu u iznosu od 30000 rsd, koju moram da platim u roku od 6 meseci od dana primanja obavštenja za uplatu kazne.Pošto sam u veoma teškoj finansiskoj situaciji, zamolio bih vas za par odgovora. U slučaju da ne platim kaznu, da li postoji šansa da dobijem uslovnu kaznu na primer 2 godine ili koliko god bilo, jer mi je prvi prekršaj? Pročitao sam da me u slučaju ne plaćanja kazne u roku od sest meseci čeka zatvor do 3 godine. Da li postoji mogućnost dobijanje uslovne kazne?

Poštovani,

Krivičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012), članom 51. definisano je izvršenje novčane kazne. Rok plaćanja novčane kazne ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od tri meseca. U opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osuđeni plati novčanu kaznu u ratama, s tim da rok isplate ne može biti duži od jedne godine.

Ako osuđeni ne plati novčanu kaznu u određenom roku, sud će novčanu kaznu zameniti kaznom zatvora, tako što će za svakih započetih hiljadu dinara novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora, s tim da kazna zatvora ne može biti duža od šest meseci, a ako je izrečena novčana kazna u iznosu većem od sedamsto hiljada dinara, kazna zatvora ne može biti duža od jedne godine. Ako osuđeni plati samo deo novčane kazne, sud će ostatak kazne srazmerno zameniti kaznom zatvora, a ako osuđeni isplati ostatak novčane kazne, izvršenje kazne zatvora će obustaviti. U Vašem slučaju, neplaćenjem novčana kazna će biti zamenjena kaznom zatvora u iznosu od 30 dana.

Učiniocu krivičnog dela kome je izrečena kazna zatvora do jedne godine sud može odrediti da se ona izvrši tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

 

Mladi Pro Bono