Poštovani, da li mi možete reći za koliko godina i da li je uopšte moguće da dobijem rehabilitaciju ako sam 2 puta osuđivan za posedovanje droge (član 246a). oba puta je bio po jedan paketić marihuane. Hvala unapred

Poštovani,

Krivični zakonik u članu 100 predviđa rehabilitaciju i za lica koja su više puta osuđivana ukoliko su ipunjeni uslovi u pogledu svakog krivičnog dela za koje ste osuđivani. Pošto nam Vi niste napisali na koliko ste bili osuđeni i pre koliko vremena, poslaću Vam članove Krivičnog zakonika koji se odnose na rehabilitaciju.

Zakonska rehabilitacija nastaje, ako:

1) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;

2) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;

3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;

4) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko šest meseci do jedne godine, u roku od pet godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo.

5) lice koje je osuđeno na kaznu zatvora preko jedne do tri godine, u roku od deset godina od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivčno delo.

(3) Zakonska rehabilitacija ne nastaje ako sporedna kazna još nije izvršena ili ako još traju mere bezbednosti.

Ukoliko je ste bili osuđeni na više od tri a manje od pet godina zatvora, predviđena je sudska rehabilitacija (član 99 KZ)  i to ukoliko u roku od deset godina od kada je kazna izdržana ne učinite novo krivično delo. Sud će dati rehabilitaciju ako nađe da ste svojim vladanjem zaslužili rehabilitaciju, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela. Takođe ni sudska rehabilitacija nije moguća ukoliko nije izvršena sporedna kazna ili još uvek traje mera bezbednosti.

Nadamo se das m uspeli da Vam pomognemo. Ukoliko imate još neka pitanja, pišite nam opet, samo nam dostavite preciznije podatke.

MLADI PRO BONO