Želela bih da garsonjeru u kojoj živim ugovorom o poklonu prenesem na unuka. Interesuje me da li se u ovom slučaju plaća porez na poklon, budući da imam i sina?

Poštovana,

Prema članu 21 stavu 1. tačka 1 Zakona o porezima na imovinu porez na poklon ne plaća poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca. Član 9 stav 1 Zakona o nasleđivanju propisuje da prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Dakle, Vaš unuk će biti oslobođen plaćanja poreza na poklon, ali će svakako biti dužan da podnese poresku prijavu, sa tačnim podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze, u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora o poklonu. Prijava se podnosi poreskom organu u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koju poreski obveznik prima na poklon.

Srdačno,

MLADI PRO BONO