Poštovani, Sa majkom želimo da sačinimo ugovor o doživotnom izdržavanju, gde bi meni, pošto imam brata sa kojim i ja i majka nismo u dobrim odnosima, majka dala XX ari zemlje, na kojoj su ucrtani katastarski dva objekta, koji su sagrađeni bez dozvole. Zemljište je moja majka dobila od svoje, sada pokojne majke na poklon, dok je bila u braku sa sada pokojnim ocem. Navedeno nije ulazilo u ostavinu iza pokojnog oca, koji je umro pre više od XX godina. Majka osim toga, želi da istim ugovorom obuhvatimo i deo od porodične kuće i placa, gde je ona posle smrti njenog muža, a mog i bratovog oca, vlasnik XX posto a ja i brat imamo u vlasništvu po XX posto, te majka želi da mi pomenutim ugovorom da navedenih njenih XX posto. Postavio bih pitanje – Da li moj brat može taj ugovor da obori na sudu? Jer ćemo pri potpisivanju ugovora u sudu tražiti i overu neuropsihijatra, da bi sve po našem mišljenju bilo valjano. Zahvaljujem na odgovoru.

Poštovani,

U ovom slučaju govorimo o pravima zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, da zahtevaju poništaj Ugovora.

O njihovim pravima član 203. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije kaže:

“Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.“ 

Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju iz člana 203. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije, Vaš brat nema osnova za zahtevanje poništaja ovog ugovora.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono