Postovani, Pre 5 godina sam osudjen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, odnosno kaznu zatvora u trajanju od 3 meseca. Kaznu sam izdrzavao uslovno i za sve ove godine nisam ucinio ni prekrsaj niti sam napravio novo krivicno delo. Sada bih zeleo da se zaposlim u skoli kao nastavnik, ali je jedan od uslova da lice koje konkurise nije pravosnazno osudjivano na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 3 meseca. Interesuje me da li s obzirom na to ja ispunjavam uslove za rad ili ne?

Poštovani,

 

Činjenično stanje i pitanje koja ste izneli u vašem mejlu osnovano ukazuje na sledeće:

 

1. Imajući u vidu da uslov sadrži odredbu o bezuslovnoj kazni zatvora, a vi ste upravo i osuđeni na uslovnu kaznu zatvora, stoga se ova smetnja za zasnivanje radnog odnosa ne bi mogla primeniti u vašem slučaju.

 

2. Međutim, imajući u vidu da obrazovanje i vaspitanje je od posebnog značaja u svakom modernom i civilizovanom društvu. Kao pretpostavka razvoja društva u svakom njegovom aspektu država posebnu pažnju obraća razvoju unapređivanju i usavršavanju obrazovanja i to kako pravnim tako i vanpravnim sredstvima. Sistem obrazovanja i vaspitanja u RS uređuje Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV). Zakonsko rešenje u pogledu uslova i smetnji za zasnivanja radnog odnosa kaže da u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i ako: nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje.

Dakle, ako je vaše krivično delo iz grupe gore nabrojanih dela ili se tiče diskriminatornog ponašanja, bez obzira na vrstu i visinu kazne postojaće pravna zapreka da budete primljeni u željeni radni odnos.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono