Pitanje: Poštovani, moj deda je kupio parcelu 1965. godine ugovorom koji su potpisali prodavac i on kao kupac, ali nije overen u sudu. Nepokretnost je od tada bila u posedu moga dede, kasnije moga oca i sada je u mojoj državini. Prodavac je preminuo kao i moj deda koji je uredno izmirivao porez na imovinu u odnosu na tu parcelu. Da li mogu održajem ili drugim putem da se uknjižim kao vlasnik te nepokretnosti?

 

 

Poštovani,

Vi ne možete da steknete svojinu na pomenutoj nepokretnosti održajem, jer je nepokretnost imala svoje vlasnike i držaoce pre vas (dedu i oca), a da bi se svojina na nepokretnosti stekla redovnim održajem potrebno je da je držalac ima zakonitu državinu ( državinu koja se zasniva na nekom pravnom osnovu, na primer, kupoprodajno ugovoru) i savesnu državinu (da držalac nije znao, niti je mogao znati da nepokretnost koju drži nije njegova) – i onda je za sticanje svojine održajem potrebno 10 godina. 

Vi svojinu na nepokretnosti možete steći nasleđivanjem. Niste pomenuli da li je, kada je Vaš deda preminuo, ostavio tu nepokretnost Vašem ocu. Pretpostavljamo da jeste, čim pominjete da je otac bio držalac. Ako je Vaš otac preminuo i ostavio Vam testamentom tu nepokretnost, Vi na osnovu toga možete da postanete vlasnik i da se uknjižite u zemljišnim knjigama.

Ako testamenta nema, onda se nasledjuje po zakonu, a Vi nam niste pomenuli ko je sve ostao od naslednika posle Vašeg dede/oca, tako da ne možemo da odgovorimo kako bi naslednici nasledjivali po zakonu, jer ne znamo koji su. Napominjemo još jednom, zakonsko nasledjivanje je u opticaju samo ako nema punovažnog testamenta.

 

Mladi Pro Bono