Pitanje: Komšijine svinje i ovce danima borave na mojoj lucerki, pasu i gaze je i pored mog upozorenja vlasniku – dakle svesno, namerno to dozvoljava.Kako da se on primora da svoju stoku čuva i skloni i da li mogu da tražim nadoknadu nastale štete? —

Poštovani,

Vi možete da Vašeg komšiju tužite posesornom (državinskom) tužbom – to je tužba za smetanje državine i o njoj se odlučuje rešenjem u državinskom sporu. Državinsku tužbu možete podneti u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje ( subjektivni rok), a najkasnije u roku od godinu dana od kada je smetanje nastalo (objektivni rok) – član 77 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Rešenjem u državinskom sporu sud zabranjuje dalje smetanje državine.

Ukoliko ste vi i smetanjem državine  pretrpeli i štetu, možete tužiti Vašeg komšiju i zahtevati naknadu štete.

 

S poštovanjem,

 

Mladi Pro Bono