Po odredbama Porodičnog zakona Republike Srbije u obavezi sam da izdržavam punoletno dete u periodu dok se redovno školuje a najduže do 26.godine života. Molim vas za pravno tumačenje pojma REDOVNO ŠKOLOVANJE. Da li se može smatrati da se neko redovno školuje – studira a da za dve godine nije dao nijedan ispit?

Poštovani,

Pod redovnim školovanjem se podrazumeva redovno i kontinuirano izvršavanje obaveza predviđenih studijskim planom i programom u cilju stručnog usavršavanja studenta, u toku redovnih studija, bez obzira da li je upisan na budžetskom ili samofinansirajućem delu liste, na privatnom ili fakultetu čiji je osnivač država i na nivo i vrstu studija. Bitno je da se osoba školuje u kontinuitetu, da ispunjava svoje studijske obaveze u datim rokovima (nebitno da li je prosek 6 ili 10). Ukoliko ta osoba ima potpise profesora u indeksu, nakon odslušanih predavanja i vežbi i ukoliko je overila semestre na evidenciji fakulteta, smatraće se redovnim studentom. Druga je stvar što ta osoba nije dala nijedan ispit, za šta možda postoji neki objektivan razlog, kao što je bolest ili nešto slično. Moje je savet da je najbolje da Vi lično odete do fakulteta i na evidenciji proverite kakav je status Vašeg deteta.

Vaš Mladi Pro Bono.