Dobila sam promenu radnog mesta, bez razloga, odnosno, stvar je lične prirode, ali je dotična osoba sada na f-ji. Bez ikakve prethodne najave i obaveštenja, iz pravne službe sam dobila “OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU“… između ostalog na tom “obaveštenju “, stoji i rečenica: Ukoliko se u navedenom roku ne izjasnite na ponudu ili odbijete ponudu, doneće se rešenje o otkazu ugovora o radu. Molim Vas da mi odgovorite, da li je ovo po zakonu? P.s. Nameravam da podnesem tuzbu, protiv poslodavca nadležnom sudu, za mobing. Unapred zahvalna.

Poštovana,

Poslodavac ima pravo da zaposlenom ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) iz više razloga, među kojima je i premeštaj na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada (tačka 1 stav 1 član 171 Zakona o radu, u daljem tekstu Zakon). Pri tom, odgovarajućim poslom smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu (stav 2 član 171 Zakona). Ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu, poslodavac može zaposlenom otkazati ugovor o radu (tačka 7 stav 1 član 179 Zakona).

Član 172. Zakona propisuje obavezu poslodavca da uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude. Zaposleni je dužan da se izjasni o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana. Ako se ne izjasni u datom roku, smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključivanje aneksa ugovora. Međutim, ako zaposleni prihvati ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog ugovora.

Mladi Pro Bono