Brat je platio porez na prenos apsolutnih prava pri prenosu svojine na stanu na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju (prvi stan). Nakon prodaje tog stana kupio je nov (drugi po redu) i treba da plati porez na prenos apsolutnih prava. U vreme plaćanja poreza na prvi stan (pre dve godine) advokat ga je pogrešno poučio i rekao da nema pravo na poresko oslobođenje za prvi stan jer je supruga tada imala stan u vlasništvu.Da li postoji mogućnost da se sada pozove na već (pogršno) plaćen porez i da se sadašnja poreksa obaveza umanji (smatra da je imao pravo na poresko oslobođenje za prvi stan za 40km2, za sebe ali ne i za suprugu). Koja su mu prava i da li uopšte može da se uzme u obzir da pri kupovini prvog stana nije iskoristio poresko oslobođenje?

Poštovana,

Ne postoji mogućnost da pozivanjem na prethodnu poresku situaciju, Vaš brat neposredno olakša trenutnu. Međutim, s ozbirom na to da je Vaš brat za prenos svojine na prvom stanu platio porez  kog je po zakonu bio oslobođen, ima pravo da zahteva povraćaj tih sredstava. Obratite pažnju na to da član 114a Zakona o poreskom postupku i administraciji propisuje rok zastarelosti od pet godina za zahtevanje povraćaja i refakacije odnosno refundacije poreza. Isti taj član kaže da Zastarelost prava na povraćaj, počinje teći od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je poreznik stekao pravo na povraćaj, refakaciju i refundaciju. Praktično ovo znači da će Vaš brat, ukoliko mu pravo na povraćaj prethodno uplaćenog poreza nije zastarelo, imati pravo da zahteva od poreske uprave da se njegova poreska obaveza (za drugi stan) namiri kompenzacijom  potraživanja koje on ima prema Poreskoj upravi (zahtev za povraćaj pogrešno plaćenog poreza). Poreski organ o ovome neće voditi računa po služebnoj dužnosti već je neophodno da Vaš brat pre no ispostavi zahteva za kompenzaciju, istakne zahtev za povraćaj poreza koji je već uplatio. Mi Vam savetujemo da to bude što pre kako bi se prekinuo gore navedeni period zastarelosti.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono