Poštovani, trenutno sam zaposlena na radnom mestu u Beogradu u Sava centru. Poslodavac mi nudi premeštaj na novo radno mesto u Inđiji, inače poslodavac ima još dva poslovna objekta u Beogradu sa radnim mestima na kojima sam već radila. Ukoliko ne prihvatim ponudu sledi raskid ugovora o radu.. U ugovoru o radu koji sam ranije potpisala je između ostalog navedeno ’’…da ću izvršavati sve poslove na radnom mestu u Beogradu..’’ i ’’..da prihvatam da budem raspoređena u drugo mesto rada u skladu sa zakonom o radu..’’ Molim Vas recite mi da li moj poslodavac ima pravo da me premesti na radno mesto u Inđiju i da li to što imam dvoje dece (1,5god i 4 god) može uticati na moju žalbu na odluku poslodavca? Beograđanka

Poštovana,

Poslodavac ima pravo da zaposlenom ponudi izmenu ugovorenih uslova rada iz više razloga, među kojima je i premeštaj u drugo mesto rada kod istog poslodavca. Da bi premeštaj u drugo mesto rada bio zakonit, moraju biti ispunjeni uslovi propisani članom 173 Zakona o radu:

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

Kad nisu ispunjeni zakonski uslovi za premeštaj na drugo radno mesto, zaposleni ima pravo da odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u pogledu premeštaja, što ne može biti sankcionisano otkazom ugovora o radu (Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2. 302/2010 od 22.9.2010. godine). Čak i ako zaposleni prihvati ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog ugovora (član 172 stav 4 Zakona o radu). Zakonski gledano, činjenica da imate dvoje dece ne utiče na pravo poslodavca da Vam ponudi premeštaj u drugo mesto rada.

Mladi Pro Bono