Poštovani, od strane matičnog poslodavca upućen sam na rad kod drugog poslodavca na određeno vreme. U međuvremenu matični poslodavac je otišao u stečaj. Poslodavac kod koga još uvek radim hoće da mi produži ugovor ali i ovaj put na određeno vreme. Da li u skladu sa zakonom on ima pravo na to ili mora da sa mnom zaključi ugovor na neodređeno vreme? Hvala

Poštovani, 

“U skladu sa članom 174. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana. Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme. Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio. U slučaju da poslodavac ode u stečaj, zaposlenom prestaje radni odnos kod poslodavca u stečaju po sili zakona.

S obzirom na to da je Vama prestao radni odnos kod matičnog poslodavca, poslodavac kod koga ste bili privremeno upućeni na rad, nakon isteka godinu dana nema obavezu da Vama ponudi bilo kakav ugovor o radu. Vi više niste u radnom odnosu kod matičnog poslodavca, a nakon isteka godinu dana, ni kod drugog poslodavca. Činjenica da je drugi poslodavac Vama ponudio ugovor o radu na određeno vreme znači da on želi da Vas primi u radni odnos u jednom od oblika propisanih Zakonom o radu (ugovorom o radu na određeno vreme). Od Vaše volje zavisi da li ćete prihvatiti zasnivanje radnog odnosa na taj način ili ne.

Mladi Pro Bono