Pitanje: Pokojnik nema potomaka, braće i sestara niti roditelja i za života, nije sačinio ni sa kim ugovor o doživotnom izdržavanju niti je ostavio testament. Od mogućih naslednika ima mnogobrojnu siromašnu rodbinu u pobočnoj liniji, medju kojima se svi i neznaju. Sahranile su ga dve sestre od dve tetke (sestre od majke pokojnika) koje su ga u vreme bolesti obilazile i negovale. Iza sebe je ostavio nepokretnost i nešto oročenih sredstava kod banke koja će biti dovoljna da se namire troškovi sahrane. Pitanje: Kako pokrenuti ostavniski postupak i koga sve pozvati na ostavinsku raspravu, kako pozvati naslednike za koje ne znamo ni adresu stanovanja. Kako odrediti tržišnu vrednost nepokretnosti pre prodaje? Zahvalan na pravnoj pomoći

 Poštovani, iako ostavilac nema blize srodnike, njegovi bočni srodnici su zakonski naslednici ali nam niste dali informacije koliko je njih iza ostavioca ostalo. Babe i dede ostavioca nasledjuju u trećem naslednom redu I dobijaju po ¼, a ako su oni umrli, onda njihovi potomci nasleđuju srazmerno. Dakle, ako je imao dve tetke samo sa majčine strane, one nasleđuju po pola ( pod uslovom da sa očeve strane nema nikoga), a ako su te tetke umrle, njihova deca dele na jednake delove. Ako su ostale samo te dve sestre od dve tetke, svaka će uzeti po polovinu zaostavštine.

Ostavinski postupak  obično pokreće sud  po službenoj dužnosti, međutim,moguće je da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način,praktično predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka.

 

 Popis i procenu imovine umrlog vrši opštinski organ uprave.(clan 96.stav1.)  Popis i procena izvršiće se i bez odluke suda prilikom sastavljanja smrtovnice ako to traži koji od naslednika ili legatara.(stav 4).

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office