Molim vas da mi odgovorite da li (i kada?) zastareva obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno i penzijsko osiguranje? Imam status slobodnog umetnika i 1994, 1995. i 1996. godine nisam mogao da plaćam doprinose. Za to vreme nisam imao ni zdravstveno osiguranje nitu su mi te godine ušle u radni staž. Ipak, Poreska uprava mi stalno povećava dug (zbog kamate) i ne izdaje mi poresko uverenje, pa ne mogu (mada sada država za mene plaća doprinose) da overim zdravstvenu knjižicu. Hvala!

Poštovani,

prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji utvrđeno je da pravo na naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne zastareva (čl. 114e ZPPPA). Takođe je istim zakonom utvrđeno da ni sporedna davanja (kamate) ne zastarevaju kod ovih doprinosa. Pod doprinosima za obavezno socijalno osiguranje smatraju se: doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje, kao i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (čl. 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje).

Vaš Mladi Pro Bono