Postovani, da li postoji mogucnost da sudiju kome je dodeljen slucaj ( u pitanju je prekoracenje nuzne odbrane) zameni neki drugi sudija? Ako je to moguce, da li to treba da inicira advokat optuzenog ili to sudije mogu medjusobno da prenesu slucaj? Hvala Vam

Poštovani,

sudija (ili sudija-porotnik) kome je dodeljen slučaj može biti izuzet tj. ne može vršiti sudijsku funkciju samo iz razloga predviđenih u čl. 40. Zakonika o krivičnom postupku:

1) ako je oštećen krivičnim delom;

2) ako mu je okrivljeni, njegov branilac, tužilac, oštećeni, njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena;

3) ako je sa okrivljenim, njegovim braniocem, tužiocem ili oštećenim u odnosu staraoca, staranika, usvojioca, usvojenika, hranioca ili hranjenika;

4) ako je u istom krivičnom predmetu vršio istražne radnje, ili je učestvovao u postupku kao tužilac, branilac, zakonski zastupnik ili punomoćnik oštećenog, odnosno tužioca, ili je ispitan kao svedok ili kao veštak;

5) ako je u istom predmetu učestvovao u donošenju odluke nižeg suda ili ako je u istom sudu učestvovao u donošenju odluke koja se pobija žalbom;

6) ako postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost

Sudija ili sudija-porotnik, čim sazna da postoji bilo  koji od razloga za izuzeće dužan je da prekine svaki rad na tom predmetu i da o tome obavesti predsednika suda, koji će mu odrediti zamenu (čl. 41. st. 1. ZKP). Izuzeće, takođe mogu tražiti i stranke i branilac. Zahtev za izuzeće koji podnose stranke i branilac se mora podneti najkasnije do početka glavne rasprave, a, izuzetno, ukoliko se za okolnosti koje dovode do izuzeća sazna kasnije, zahtev se mora podneti odmah po njihovom saznanju (čl. 42. ZKP). U zahtevu se moraju navesti okolnosti iz kojih proizilazi postojanje nekog od zakonskih osnova za izuzeće i može se tražiti izuzeće samo poimenično određenog sudije.

O ovako podnetom zahtevu odlučivaće predsenik postupajućeg suda, a biće odbačen bez prava na žalbu ukoliko je podnet neblagovremeno, ukoliko nije određen sudija čije se izuzeće traži i ukoliko zahtev nije obrazložen. Takođe će biti odbačen ukoliko se utvrdi da je uperen na očigledno odugovlačenje postupka (čl. 43. st. 5. ZKP).

Vaš Mladi Pro Bono