Javljam se iz Skoplja, Makedonije, interesuje me kako mogu kupiti nekretninu u Srbiji ,da li moram biti drzavljanin Srbije,i da li mogu drzavljanstvo dobiti preko majke koja je rodjena u Skoplju, a inace je Srpkinja! Hvala.

Poštovana,
Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa čl. 82. do 85b uređena je mogućnost da stranci stiču pravo svojine na nepokretnostima u Republici Srbiji. Strano fizičko lice može steći pravo svojine na stanu pravnim poslom ako je ispunjen uslov reciprociteta, tj. da se u toj stranoj državi dozvoljava našim državljanima da stiču pravo svojine na nepokretnostima.
O postojanju reciprociteta vodi se računa prilikom overe ugovora o prometu nepokretnosti, buduci da sud koji vrši overu ugovora ne sme da overi ugovor o prometu nepokretnosti ako nije utvrđeno da li postoji reciprocitet. Postojanje reciprociteta dokazuje se u ovom postupku na osnovu objašnjenja Ministarstva pravde RS. Obrasci za podnošenje zahteva, podaci o visini takse mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva pravde RS: pogledajte ovde. Sa Republikom Makedonijom postoji diplomatski reciprocitet.
Potrebno je da se pismeno objašnjenje dostavi Sudu prilikom overe ugovora.
Ostali zahtevi, procedure i troškovi su identični kao i za domaće državljane.

Što se tiče mogućnosti da steknete državljanstvo Republike Srbije na osnovu toga što je Vaša majka džavljanin, odgovore, kao i to da li ispunjavate uslove, možete pronaći u dolenavedenim relevantnim odredbama Zakona o državljanstvu Republike Srbije. Dakle, potrebno je da se te ili rođeni na teritoriji Republike Srbije, ili ako niste, da je Vaša majka bila državljanka Srbije u trenutku Vašeg rođenja, i da sada niste napunili 23 godine, te da podnesete prijavu za upis u evidenciju državljana nadležnom organu RS. Vi ga možete podneti i preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva.

Član 7

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete:
1) čija su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja državljani Republike Srbije;
2) čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a dete je rođeno na teritoriji Republike Srbije;

Član 10
Lice starije od 18 godina života rođeno u inostranstvu čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23. godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji, pod uslovom da nije steklo državljanstvo Republike Srbije.

Vaš Mladi Pro Bono