Postovani, imam jedno pitanje koje ima veze sa slucajem koji se dogodio u mojoj frizersko kozmetickoj radnji. Pa me interesuje da li mogu od vas dobiti pravnu pomoc , jer se nalazim u situaciji gde potrosac ili korisnik mojih usluga zeli da zloupotrebi jednu nemilu situaciju koja joj se dogodila zbog njene nesmotrenosti u mojoj radnji.I da me na taj nacin navede da svedocim bespravno, kako bi dobila ostetu. S obzirom da sam to odbila, ona zeli da me tuzi.Ne znam koja su moja prava, jer vrsi pritisak preko mog zakupodavca.

Poštovana,

Prema Zakonu o parničnom postupku, postoji dužnost svedočenja-  Član 244

Svako lice koje se poziva kao svedok dužno je da se odazove pozivu, a ako ovim zakonom nije drugačije propisano, dužno je i da svedoči.

Kao svedoci mogu da se saslušavaju samo lica koja su sposobna da daju obaveštenja o činjenicama koje se dokazuju.

 Do­kaz sa­slu­ša­njem sve­do­ka nu­de stran­ke. Stran­ka ko­ja nu­di do­kaz sve­do­ci­ma du­žna je da ozna­či: či­nje­ni­ce o ko­ji­ma sve­dok tre­ba da se iz­ja­sni i ime i pre­zi­me sve­do­ka, nje­go­vo zani­ma­nje i bo­ra­vi­šte (Član 252

Stranka koja predlaže da se određeno lice sasluša kao svedok mora prethodno da navede o čemu svedok treba da svedoči kao i da navede njegovo ime i prezime, zanimanje i boravište).

 Uko­li­ko sud od­lu­či da bu­de iz­ve­den do­kaz sa­slu­ša­njem sve­do­ka, on do­no­si re­še­nje u ko­me, po­red lič­no­sti sve­do­ka i po­da­ta­ka za nje­go­vu iden­ti­fi­ka­ci­ju, na­vo­di i či­nje­ni­ce o kojima tre­ba sa­slu­ša­ti sve­do­ka.

 Sud po­zi­va sve­do­ka do­sta­vlja­njem po­zi­va ko­ji ima od­re­đe­nu sa­dr­ži­nu. U po­zi­vu se na­vo­di ime i pre­zi­me sve­do­ka, vre­me i me­sto do­la­ska pred od­re­đe­ni sud, pred­met po ko­me se poziva i na­zna­če­nje da se po­zi­va kao sve­dok. U po­zi­vu se sve­dok upo­zo­ra­va na po­sle­di­ce neo­prav­da­nog iz­o­stan­ka i na pra­vo na na­kna­du tro­ško­va.

Bo­le­sni ili sta­ri sve­do­ci ne po­zi­va­ju se u sud; oni se sa­slu­ša­va­ju u me­stu gde bo­ra­ve.

Sve­dok je du­žan da se oda­zo­ve na po­ziv su­da da sve­do­či. On ima pra­vo da zah­te­va da mu se una­pred pla­te put­ni tro­ško­vi da bi mo­gao da se oda­zo­ve na po­ziv su­da ako je sud u ko­ji je po­zvan kao sve­dok van nje­go­vog me­sta bo­ra­vi­šta.

 Ako svedok koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mesta gde treba da bude saslušan, sud može da naredi da se prinudno dovede i snosi troškove dovođenja, a može i da ga kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara.

Ako svedok dođe i pošto je upozoren na posledice uskrati svedočenje ili odgovor na pojedino pitanje, a sud oceni da su razlozi uskraćivanja neopravdani, može da ga kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara, a ako i posle toga odbije da svedoči, može ponovo novčano da se kazni.

Ono što treba da znate jeste da će svedok prethodno da se opomene da je dužan da govori istinu i da ne sme ništa da prećuti, a zatim će da se upozori na posledice davanja lažnog iskaza. Ako se od Vas traži da svedočite na određeni način, a što se kosi sa onim što vi smatrate istinitim opisom događaja, Vi nipošto niste dužni u tom smeru da svedočite, i zapravo biste time izvršili Krivično delo iz člana 355. Krivičnog zakonika za koje može biti izrečena kazna i do 3 godine zatvora. Ako se na Vas vrši pritisak da lažno svedočite, treba podneti krivičnu prijavu, a ako se vrši pritisak da svedočite uopšte u sudskom postupku, objasnite da  Vi imate obavezu da svedočite, i da ako Vas  mušterija označi kao svedoka, i sud oceni da treba izvršiti dokaznu radnju saslušanja svedoka, Vi se sudskom pozivu morate odazvati, ali isključivo radi svedočenja po Vašoj savesnosti i najboljem uverenju.

 

Vas Mladi Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office