Moj pokojni otac je bio zakupac zajednickih prostorija u kojima je i živeo. Nakon njegove smrti u iste prostorije su se uselile nepoznate osobe a stvari mog pokojnog oca mi nisu raspoložive ukoliko još i postoje.Da li u ovakvoj situaciji postoji odgovornost skupštine stanara kao zakupodavca?

Poštovani, 

 

Zakon o održavanju stambenih zgrada, regulišuci pravo upravljanja stambenom zgradom, daje ovlašcenje skupštini zgrade da može doneti odluku o pretvaranju zajednickih prostorija u stan ili poslovni prostor, saglasnošcu vlasnika stanova, odnosno drugih posebnih delova zgrade kojima pripada više od polovine ukupne površine stanova i drugih posebnih delova zgrade. Prema Zakonu o obligacionim odnosima, u slucaju smrti zakupca ili zakupodavca zakup se  nastavlja sa njegovim naslednicima ako nije drukcije ugovoreno. Dakle, ako u ugovoru koji je Vaš otac zakljucio sa skupštinom stanara nije postojala klauzula koja predvida da ugovor prestaje u slucaju smrti, Vi nastavljate ugovor kao zakupac, osim, naravno ukoliko je ugovor bio zakljucen na neodredjeno vreme, i Vi se saglasite sa zakupodavcem da ugovor otkažete. U svakom slucaju, ako ste Vi naslednik Vašeg oca, Vama pripadaju i njegove stvari iz stana. Pre svega, treba da ispitate kod koga se stvari nalaze, i da zatražite da Vam se omoguci pristup stvarima- neformalnim putem. Ako znate kod koga se nalaze stvari, ali to lice odbija da Vam ih preda, Vi možete podneti tužbu za povracaj stvari iz clana 37. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Pre toga potrebno je da utvrdite kod koga se stvari nalaze, i da tužbu usmerite direktno na to lice:

 

“Vlasnik može tužbom zahtevati od držaoca povracaj individualno odredene stvari.

 Vlasnik mora dokazati da na stvari ciji povracaj traži ima pravo svojine, kao i da se stvar nalazi u faktickoj vlasti tuženog.

 Pravo na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog clana ne zastareva.”  

 Svoje pravo svojine na stvarima možete dokazati sudskim rešenjem kojim ste oglašeni za naslednika.