Komšija koji živi na kraju ulice postavio je žičanu ogradu i kapiju i tako zagradio put potpuno pod izgovorom da mu je geometar rekao kako to po katastru pripada njemu. Sve komšije i ja sa njima, smo zatečeni kako neko može da zagradi put koji se koristi bar 40 godina. Na čijoj strani je zakon? Šta da radimo?

Poštovani,

Stvarna službenost je pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrši određene radnje na nepokretnosti drugog vlasnika (poslužno dobro) ili da zahteva od vlasnika poslužnog dobra da se uzdrži od vršenja određenih radnji koje bi inače imalo pravo vršiti na svojoj nepokretnosti (član 49 stav 1 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa). Vi i Vaše komšije ste vlasnici povlasnih dobara, a komšija čije se zemljište nalazi na prolazu je vlasnik poslužnog dobra.

Stvarna službenost zasniva se pravnim poslom (ugovorom), odlukom državnog organa i održajem. Ukoliko ne postoji nikakav ugovor ili odluka državnog organa koja obavezuje Vašeg komšiju da mora dozvoliti prolaz kroz svoju nepokretnost, Vi ste to pravo stekli održajem. Stvarna službenost stiče se održajem kada je vlasnik povlasnog dobra faktički ostvarivao službenost za vreme od 20 godina, a vlasnik poslužnog dobra se tome nije protivio (član 54 stav 1 Zakona o svojinskopravnim odnosima).

Ako se vlasnik povlasnog dobra neosnovano sprečava ili ometa u vršenju stvarne službenosti, on može tužbom zahtevati da to sprečavanje ili ometanje prestane (član 57 Zakona). S obzirom da Vaše komšije i Vi imate pravo službenosti prolaza stečeno održajem, čije vršenje Vam je vlasnik poslužnog dobra uskratio,  možete podneti tužbu za smetanje poseda nadležnom sudu. 

Mladi Pro Bono