Poštovani, prošle godine sam kupio stan (nije prvi) i potrošio kompletnu ušteđevinu i novac od prethodnog stana. U tom trenutku sam radio i bio u proceduri za odobrenje kredita za porez na apsolutna prava i neka renoviranja. U toku te procedure izgubio sam posao i banka nije htela da odobri kredit. Nisam bio u mogućnosti nikako da platim taj porez tada, jer nisam uspevao da nađem adekvatan posao, a morao sam da izdržavam i članove domaćinstva. Molim vas da mi objasnite kakve posledice mogu da snosim ako sada, nakon godinu dana, u Poresku upravu odnesem prijavu i tražim da mi obračunaju porez. Molim vas i da me posavetujete kako ovo da rešim na što bolji način, jer mi je i sada, kao i većini ljudi, finansijska situacija loša.

Poštovani,

Obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava (član 29 Zakona o porezima na imovinu). Član 34 stav 1 Zakona propisuje da je obveznik dužan da za imovinu koju stekne, podnese poresku prijavu u roku od 10 dana od dana sticanja.  Ako ugovor o prenosu apsolutnog prava nije prijavljen ili je prijavljen neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom saznanja nadležnog poreskog organa za prenos.

Odredbama čl. 177. i 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji je propisano da će se kazniti za prekršaj poreski obaveznik, koji ne podnese poresku prijavu propisanu poreskim zakonom, odnosno poreski obveznik koji podnese poresku prijavu po isteku roka propisanog poreskim zakonom. Takođe, odredbom člana 44. Zakona propisane su novčane kazne za prekršaj za odgovorno lice u sudu ako nadležnom poreskom organu ne dostavi u propisanom roku ugovor kojim se vrši prenos apsolutnog prava nakon overe potpisa ugovarača na tom ugovoru.

Međutim praksa je pokazala da postoji velika verovatnoća da ćete proći bez ikakvih posledica ako sada prijavite porez na prenos apsolutnih prava i isti platite.

Mladi Pro Bono