Poštovani, na osnovu ostavinskog rešenja sam nasledila stan (vodio se na oca, majka se odrekla u sudu svog dela u moje ime). Usled svoje životne situacije planiram njegovu prodaju. Imam nekoliko nedoumica, koji porez sam obavezna da platim i da li je neophodno da sve prevedem na svoje ime pre prodaje stana (struju, vodu, ime novog vlasnika u vlasničkom listu…) ili je moguća prodaja stana uz ostavinsko rešenje? Unapred se zahvaljujem.

Poštovana,

Prilikom prodaje stana bićete obavezni da platite porez na kapitalnu dobit. Ovim porezom se oporezuje razlika između nabavne i prodajne cene predmetne nepokretnosti. Prodajnom cenom se smatra ugovorena cena, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne (član 73 stav 1 Zakona o porezu na dohodak građana). 

Što se tiče nabavne cene, član 75 Zakona o porezu na dohodak građana propisuje:

Ako je pravo, udeo ili hartiju od vrednosti obveznik stekao poklonom ili nasleđem posle 24. januara 1994. godine, nabavnom cenom iz člana 74. stav 1. ovog zakona smatra se cena po kojoj je poklonodavac, odnosno ostavilac stekao to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti, ako se ne može utvrditi ta cena onda njihova tržišna vrednost u momentu sticanja tog prava, udela ili hartije od vrednosti od strane poklonodavca, odnosno ostavioca.

Ako je obveznik iz stava 1. ovog člana, pravo, udeo ili hartiju od vrednosti stekao od poklonodavca, odnosno ostavioca koji je to pravo, udeo ili hartiju od vrednosti stekao pre 24. januara 1994. godine, nabavna cena utvrdiće se prema tržišnoj vrednosti tog prava, udela ili hartije od vrednosti na dan 24. januara 1994. godine.

Postoji i mogućnost za oslobođenje poreza na kapitalni dobitak, koja je uređena članom 79 Zakona o porezu na dohodak građana:

Obveznik, koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak.

Obvezniku koji u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži za namene iz stava 1. ovog člana, izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak.

Ministar finansija bliže uređuje kriterijume za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana.

Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 10% (Član 77 Zakona o porezu na dohodak građana).

Male su šanse da ćete uspeti da prodate stan samo sa ostavinskim rešenjem. Kupovina takvog stana, kupcu bi stvorilo mnoge komplikacije, tako da će kupac verovatno zahtevati da stan bude upisan u vlasnički list na Vaše ime, kao i da Vi budete upisani kao korisnik komunalnih i drugih usluga.

Mladi Pro Bono