Poštovani obraćam Vam se sa molbom da mi objasnite po kojem zakonu predsednik skupštine stanara dobija nadoknadu za svoj rad i da li je obavezi da podnosi finansijske izveštaj po stavci prihodi skupštine stanara, bez obzira što zgrada nema nikakvih prihoda osim stavke za platu predsednika. Pozdrav

Poštovani,

Prema odredbama Zakona o održavanju stambenih zgrada, odn. preciznije čl. 10 upravljanje stambenom zgradom, u smislu ovog zakona, jeste staranje o održavanju stambene zgrade kao celine i zajedničkih delova u zgradi, odlučivanje o obezbeđivanju i korišćenju finansijskih sredstava za održavanje, o načinu korišćenja zajedničkih delova zgrade i o drugim pitanjima od značaja za održavanje stambene zgrade.

U stambenoj zgradi obrazuje se skupština zgrade koju čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Stambena zgrada, shodno članu 11. Zakona o održavanju stambenih zgrada, ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade.

Predsednik skupštine zgrade bira se većinom glasova članova skupštine zgrade.

Skupština zgrade može punovažno odlučivati ako je prisutno više od polovine članova skupštine.

Skupština zgrade većinom glasova prisutnih članova skupštine zgrade donosi odluke koje se odnose na tekuće održavanje zgrade.

Predsednik skupštine zgrade: rukovodi radom skupštine; predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima; predlaže godišnji program održavanja zgrade; stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj; vrši druge poslove za koje ga ovlasti skupština zgrade.

Predsednik skupštine stanara ima određena ovlašćenja kod zastupanja stambene zgrade, između ostalog predsednik skupštine stambene zgrade je ovlašćen da predstavlja i zastupa zgradu pred trećim licima, pa i da za zastupanje ovlasti drugo lice, odn. advokata ili neku agenciju (odn. preduzetnika) koja (koji) se bavi profesionalno obavljanjem poslova koji se odnose na održavanje zgrade, jer zakonskim odredbama nisu predviđena ograničenja tog ovlašćenja.

Skupština zgrade obavlja sledeće poslove:

1) donosi program održavanja zgrade;

2) odlučuje o načinu organizovanja radova na održavanju zgrade;

3) donosi odluke o izvođenju radova na održavanju zgrade;

4) usvaja godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja zgrade;

5) utvrđuje visinu i način obezbeđivanja sredstava za održavanje zgrade;

6) određuje uslove i način održavanja reda u zgradi;

7) odlučuje o osiguranju zgrade;

8) uređuje način korišćenja zajedničkih delova zgrade;

9) odlučuje o poboljšanju uslova stanovanja u zgradi i o drugim pitanjima u vezi sa održavanjem i upravljanjem zgradom, u skladu sa zakonom.

Skupština zgrade na pogodan način obaveštava članove skupštine zgrade o realizovanom programu održavanja zgrade i o trošenju sredstava za održavanje.

Kao što možete zaključiti iz napisanog u tekstu iznad, skupština zgrade odlučuje između ostalog i o drugim pitanjima u vezi sa održavanjem i upravljanjem stambenom  zgradom, pa tu spada i ovo pitanje određivanja naknade i visine te naknade za rad predsednika skupštine stanara. Takođe skupština zgrade na pogodan način (isticanjem obaveštenja na oglasnoj table zgrade) obaveštava članove skupštine zgrade o trošenju sredstava za održavanje kao i o prihodima zgrade ako ih ima.

Što se tiče same naknade za rad organa zgrade ona se može propisati statutom ili odlukom skupštine stanara zgrade. U svakom slučaju Zakon ne uskraćuje mogućnost predsedniku skupštine stanara da za svoj rad dobija naknadu.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik