Postovani, posle oceve smrti ostao je stan u otkupu, otplacivao ga je otac tek dve godine. U otkup stana je usao godinu dana posle razvoda sa mamom i ona od tad ne zivi u tom stanu. U stanu zivim sam a mladji brat od 16 godina zivi sa majkom. Da li ja mogu da nastavim da otkupljujem taj stan i kakva su nasa prava u ovom slucaju? Ostavinska rasprava je zakazana za mesec dana. Hvala unapred na odgovoru

Poštovani,

možete nastaviti sa otkupom stana koji je započeo Vaš pokojni otac samo u slučaju ako ste bili član njegovog porodičnog domaćinstva i ako nemate drugu nepokretnost u svojoj svojini kao i da imate nameru da ostanete u tom stanu da stanujete. Potrebno je samo da za to podnesete zahtev nosiocu prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini (odn. onom organu koji je ugovorna strana sa Vašim pokojnom ocem – verovatno se radi o nekom opštinskom organu).

Prema odredbma čl. 16 Zakona o stanovanju (u daljem tekstu: Zakon) nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i vlasnik stana u državnoj svojini, dužan je da nosiocu stanarskog prava, odnosno zakupcu koji je to svojstvo stekao do dana stupanja na snagu ovog zakona, na njegov zahtev u pismenoj formi omogući otkup stana koji koristi, pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Što je u konkretnom slučaju i učinjeno, jer je Vaš pokojni otac zaključio ugovor o otkupu stana sa nosiocem prava raspolaganja na stanu u državnoj svojini (npr. opština).

U istom članu navedenog Zakona je propisano da nosilac prava raspolaganja (organ u čijem je vlasništvu stan) je dužan da omogući otkup stana pod uslovima propisanim ovim  zakonom  i bračnom drugu i deci rođenoj u braku i van braka, usvojenoj i pastorčadi, koji zajedno sa nosiocem stanarskog prava stanuju u tom stanu, uz pismenu saglasnost nosioca stanarskog prava, s tim što se saglasnost može dati samo jednom licu.

Ako nosilac prava raspolaganja (organ sa kojim je Vaš otac zaključio ugovor o otkupu stana) odbije zahtev za otkup toga stana ili ne zaključi ugovor o otkupu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, lica koja sam iznad naveo (bračni drug, deca nosioca stanarskog prava, usvojenik odn. ona lica koja su zajedno sa nosiocem stanrskog prava stanovala u tom stanju), mogu da podnesu predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje koje će zameniti ugovor o otkupu.

Znači, član 30. Zakona o stanovanju predvideo je da se od dana stupanja na snagu Zakona na stanu više ne može steći stanarsko pravo. Lica koja su do dana stupanja na snagu Zakona stekla stanarsko pravo po ugovoru o korišćenju stana nastavljaju sa korišćenjem stana po osnovu tog ugovora sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom pod uslovima iz čl. 31. do 39. Zakona. Članom 31. predviđeno je da ako nosilac stanarskog prava koji je to pravo stekao do dana stupanja na snagu Zakona ne zaključi ugovor o otkupu stana do 31.12.1995. godine, nastavlja da koristi stan kao zakupac stana na neodređeno vreme. Takav zakupac stana shodno izričitim odredbama stava 2. člana 31. može taj stan da otkupi po odredbama Zakona. Član 16. Zakona predviđa da je nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i vlasnik stana u državnoj svojini dužan da nosiocu stanarskog prava odnosno zakupcu koji je to svojstvo stekao do dana stupanja na snagu tog Zakona, na njegov zahtev podnet u pismenoj formi omogući otkup stana koji koristi pod uslovima propisanim Zakonom. U 4. stavu istog člana predviđeno je da ako nosilac prava raspolaganja odbije zahtev za otkup tog stana ili ne zaključi ugovor o otkupu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva lica koja su precizirana mogu da podnesu predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje koje će zameniti ugovor o otkupu. Članom 11. Zakona propisano je da u slučaju promene vlasnika stana datog u zakup novi vlasnik stana stupa u prava i obaveze zakupodavca.

Saša Milosavljević, dipl. pravnik