Dobro vece!Pri prestanku radnog odnosa stekao sam pravo na devet meseci novcane pomoci sa biroa,na osnovu godina radnog staza.Pa me zanima da li za vreme primanja te pomoci imam obavezu placanja alimentacije i ako imam,kako se odredjuje visina placanja?Inace je sudski doneto da isplacujem alimentaciju u visini 50% od licnog dohotka.Unapred hvala.

Pre svega, treba da znate da primalac izdržavanja ima mogućnost da protiv Vas podnese predlog za izvršenje na osnovu predmetne presude i na taj način pokuša da preko suda prinudno naplati šta mu dugujete. Posebno u slučaju da niste plaćali i u vreme kada ste bili zaposleni (to je samo pretpostavka).

Takođe, primalac izdržavanja, (odnosno primaoci izdržavanja svaki ponaosob) mogu protiv Vas podneti krivičnu prijavu za izvršenje krivičnog dela iz čl. 195 – Nedavanje izdržavanja koje glasi :

”Nedavanje izdržavanja

Član 195.

(1) Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(2) Neće se kazniti učinilac dela iz stava 1. ovog člana, ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje.

(3) Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za izdržavano lice, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

(4) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti obavezu učiniocu da izmiri dospele obaveze i da uredno daje izdržavanje. ”

Stoga, imajte pre svega na umu neugodnosti koje biste mogli imati ako izbegavate plaćanje izdržavanja, a najviše ako je u pitanju maloletno lice.

Sa druge strane, ako presuda glasi isključivo na 50% iznosa od ličnog dohodka (to bi značilo zarada) onda nemate obavezu po osnovu takve presude da plaćate isti iznos.

Naime, prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. glasnik RS” br. 36/2009 i 88/2010) primanje koje vi dobijate od Nac. službe zap. ima karakter naknade, te je po čl. 9 Zakona o porezu na dohodak građana isto primanje (po osnovu nezaposlenosti) izuzeto od oporezivanja, a po zakonu o radu pod zaradom se smatraju sva primanja iz radnog odnosa, što jasno govori u prilog da to nije lični dohodak, odnosno zarada.