Da li dete sa lakom mentalnom retardacijom može ostvariti pravo na porodičnu penziju posle smrti roditelja, ukoliko je završilo srednju školu za decu sa posebnim potrebama?

Poštovani,

odgovor u najvećem daje sam Zakon o PIO:

Naime, utvrđujući posebne uslove pod kojima dete može steći pravo na porodičnu penziju, zakonodavac je odredbama Zakona utvrdio pravo na porodičnu penziju ako su istovremeno ispunjeni sledeći uslovi: da je nesposobnost za samostalan život i rad nastala pre uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju; da je nesposobnost nastala pre smrti osiguranika, odnosno korisnika prava i da je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao dete do svoje smrti.

Ako ovo lice ispunjava te uslove ima pravo na porodičnu penziju dok god je nesposoban za samostalan život i rad, ako je nesposobnost za život i rad nastala pre 20 godine.