Postovani, ukratko da vas upoznam sa mojom situacijom. Moje dete je rođeno iz vanbračne veze. Otac je nije priznao. Postupak sam pokrenula, parnicu za priznavanje ocinstva.Prvo rociste održano, na koje je moj advokat pozvao nekoliko svedoka, ali rociste nije odrzano.Zakazano je novo rociste sa svedocima. Otac deteta prima pozive, ali se nije odazvao na prvo, a po svemu sudeci nece ni na drugo zakazano rociste. U medjuvremnu sam razgovarala sa mojim advokatom, koji sada kaze da ce sud zatraziti dnk analizu (cemu se ja naravno ne protivim). Zanima me koliko puta se okrivljeni u gradjanskoj parnici za priznavanje ocinstva moze oglusiti na sudske pozive? Da li Sud mora ili moze da donese odluku na osnovu izjave svedoka i uzimajuci u obzir da se okrivljeni ne pojavljuje na zakazanim rocistima? Kakva je procedura u slucaju da se optuzeni ne pojavi na zakazanoj dnk analizi? Kaja je advokatska tarifa za naplacivanje usluga u mom slucaju. Molim za odgovor i unapred hvala

Poštovana,
Plaćanje vašem advokatu, zavisi pre svega od Vašeg dogovora sa njim, a prema trenutno važećoj tarifi Advokatske Komore Srbije u sporovima za utvrđivanje i osproavanje očinstva i materinstva je za sastav podneska 9.375,00 RSD,izlazak na ročište 10.625 RSD, a ukoliko ročište nije održano onda ide pola tarife odnosno 5.937,00RSD.
U skladu sa Zakonom o parničnom postupku u sporu za utvrđivanje materinstva i očinstva ne može se izreći presuda na osnvou priznanja ili odricanja niti presuda na zbog propuštanja.U Vašem slučaju je dobro što je dostavljanje tuženom -ocu uredno, odnosno prima sudske pozive i podneske, što znači da je obavešten o toku postupka, tako da u eventualnom žalbenom postupku neće moći da ističe da mu nije data mogućnost da raspravlja pred sudom , što je jedan od osnovnih bitnih  povreda odredaba parničnog postupka i ujedno razlog za žalbu.
Članom 296 stavom 1, predviđeno je  da se ročište može održati samo sa prisutnom strankom ukoliko ona to zahteva a suprotna strana je uredno primila poziv za ročište.Članom 267 Zakona o pravničnom postupku je predviđeno da se ne mogu primeniti nikakve prinudne mere prema stranci koja se niej odazvala pozivu radi saslušanja, niti stranka prinuditi na davanje iskaza.Stavom 2 je predviđeno da će sud s obzirom na sve okolnosti oceniti od kakvog je značaja što stranka nije došla na saslušanje ili je uskaratila ikaz.
Što se tiče DNK analize, ona je najsigurniji dokaz u ovoj vrsti sudskih sporova, ali kao što sam napomenula, u ovom slučaju Vi ne možete prinuditi tuženog da se podvrgne ovoj vrsti analize.
Stav Vrhovnog suda Srbije, sada Kasacionog suda je da : ako tuženi bez opravdanog razloga odbije da se podvrgne veštačenju krvnih grupa i RH faktora, kao  i drugom medicinskom veštačenju, sud će odlučiti o tužbenom zahtevu za utvrđivanje očinstva bez izvođenja ovih dokaza i na osnovu ostalih utvrđenih činjenica. Sud je dužan da u sporu sa utvrđivanje očinstva utvrdi da li je majka deteta u periodu začeća deteta održavala polne  odnose  ne samo sa licem označenim za oca njenog detea, već i sa drugim muškarcima , radi čega će sud izvesti dokaz saslušanjem stranaka i svedoka. Iz gore pomenutog stava Vrhovnog suda Srbije vidi se da se ovde primenjuje i pravilo o teretu dokazivanja, kojim je određeno da svaka stranka u postupku snosi  teret dokazivanja koje joj po materijalnom pravu idu u korist. Sama činjenica ponašanja tuženog da se ne odaziva pozivima Vam ide u prilog da se i na Vaš slučaj eventualno primeni ovakav stav suda.( Iz presude Vrhovnog suda Srbije , Revizija br. 289/05)