molim Vas da mi objasnite blize pojam apsolutne i relativne zasterelosti u oplasti poreske stvari odnosno prema zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji srdacno hvala

Poštovani,

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br.80/2002…53/2010)   članovima 114. do 114ž. uređuje prestanak poreskog duga protekom vremena tj. zastarelost.

Relativna zastarelost– Zastarelost se prekida svakom radnjom Poreske uprave protiv poreskog dužnika u cilju utvrđivanja i naplate poreza, nakon prekida zastarelost počinje teći iznova, vreme koje je proteklo ne reačuna se u zakonom određeni rok zastarelosti.

Apsolutna zastarelost– apsolutni rok zastarelosti teče nezavisno od prekida ili zastoja roka zastarelosti. Ovaj rok iznosi 10 godina od isteka godine u kojoj je trebalo porez utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata.

Dakle, pravila o apsolutnoj zastarelosti donose izvesnost jer nakon proteka roka od 10 godina više nije moguće utvrditi ili naplatiti porez ili sporedno poresko davanje, bez obzira na činjenicu da li je poreska uprava preduzimala radnje u cilju utvrđivanja ili naplate poreza.